Søke på helse og omsorgstenester

Det er eit felles søknadskjema for helse- og omsorgstenester i Surnadal kommune

Slik søker du helse- og omsorgstenester

Beskriv kva du treng hjelp til, så vurderer vi kva tenester som passar best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandlar kunne ta kontakt med deg for vidare saksgang. 

Det er den som treng hjelp, eventuelt verge eller pårørande med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.

Kva må du gjere før du søker?
 • Du må ha tilgong til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides)
 • Om verge eller pårørande loggar seg inn med ID-porten, må fullmakt leggjast ved.
 • Last ned og fyll ut fullmakt her (PDF, 53 kB)
 • Fullmakta kan leggast ved søknaden som PDF (eller ettersendast).
Søknadsskjema
Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt servicetorget eller koordinerande eining, så sender vi deg søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist, søknader blir behandla fortløpande

Kva skjer vidare?

Du vil motta bekreftelse på innsendt søknad.
Svar på søknad kjem innan 4 veker.
Dersom vi ikkje klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle kor lang tid vi trur det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbodet som passar best for deg, kjem vi vanlegvis på heimebesøk. Avtale om heimebesøk gjer vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilga ein eller fleire helse- og omsorgstenester. Når du søkjer helse- og omsorgstenester er det koordinerande eining i kommunen som behandler søknaden.

Koordinerande eining

Dersom du har behov for koordinering av helse- og omsorgstenester over lengre tid, kan du ha rett til å få utarbeida Individuell plan (IP) eller få tildelt ein koordinator.

Klage

Får du ikkje tilbod om helse- og omsorgstenester, vil vi gje deg ei begrunning for dette.
I svaret får du og informasjon om korleis du klagar. Saksbehandlaren din kan hjelpe deg med å klage.

Oversikt over tenester
 • Velferdsteknologi
 • Praktisk bistand (Heimehjelp mm)
 • Pårørandestøtte (omsorgsstønad, støttekontakt, avlastningstiltak)
 • Transportstøtte for funksjonshemma
 • Matombringing
 • Dagsenter for eldre/psykiatri/buteneste
 • Psykisk helsearbeid
 • Fysioterapi og ergoterapi
 • Brukarstyrt personlig assistent
 • Individuell plan
 • Omsorgsbustad
 • Heimesjukepleie
 • Kort- og langtidsopphald på sjukeheim
Informasjon om sentrale rettigheiter for pasientar, brukarar og pårørande i den kommunale helse- og omsorgstjenesta
Informasjon til alle søkjarar/tenestemottakarar om Kommunalt pasient- og brukarregister (KPR)

Helsedirektoratet har i samband med etableringa av Kommunalt pasient- og brukarregister laga ei brosjyre om korleis kommunar behandlar personopplysningar.

Brosjyren kan du laste ned på både nynorsk/bokmål, samisk, engelsk og urdu frå Helsedirektoratet sine nettsider.

Kontaktinformasjon

Elizabeth Miciano
Rådgjevar
E-post
Mobil 482 03 716
Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betent sentralbord: 09:00 - 15:00

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30