Vedlegg: Samla rapport på tiltak frå siste planperiode

Klikk for stort bilde 

Rapport frå 2017 - 2020 på tiltak barn og unge
Rapport frå 2017 - 2020 på tiltak barn og unge
Tiltak Kva har skjedd i perioden
Etablere fleire sosiale møteplassar for samvær og uorganiserte aktivitetar for barn og unge. Særleg må ein ha fokus på uorganisert ungdom. Friluftsliv, dans, UKM, ungdomsklubb opna. skipark, fleire skileikområde, stupetårn, venterom og garderobe ved dansesal
Gjennom eit aktivt ungdomsråd, lære ungdom å ta ansvar for å oppretthalde sin eigen aktivitet og styrke barn og unge sin identitet, medverknad og innflytelse i samfunnet. • Ungdomsrådet har hatt faste møter i perioden • Ungdomsrådet har vore aktiv i opprettinga av fritidsklubb. • Auka politisk aktivitet ved etablering av nytt politisk ungdomsparti.
Rapport på tiltak frå handlingsplan for planperioden 2017 – 2020; kulturskolen
Rapport på tiltak frå handlingsplan for planperioden 2017 – 2020; kulturskolen
Handlingsprogram Kva har skjedd i perioden
Surnadal vil arbeide for at kulturskolen på Indre Nordmøre skal bestå som eit interkommunalt tilbod òg etter at kommune-reformen er ferdig. Etter kommunereformen har framleis Surnadal og Rindal eit interkommunalt samarbeid om kulturskolen. Med mindre elevgrunnlag, og reduserte lærarstillinger er fagtilbodet meir usikkert.
Surnadal kommune skal behandle rammeplan for kulturskolen i kvar valperiode. Rammeplanen vart behandla i kommunestyret i 2017.
Kommunen skal legge til rette for at spesielt barn og unge skal få utvikle sine kulturinteresser, òg gjennom kulturskolen. Tilbodet skal vere i tråd med nasjonale planer og anbefalinger, rammeplan for kulturskole og lokal læreplan Samarbeid med SUS- (10) 9.klasseprosjekt. Gitargrupper i Rindal skole. Dramatilbod i SFO. Samarbeid med integreringstenesta med tilbud til barn, unge vaksne og vaksne.
Rapport frå 2017 - 2021 på tiltak frivilligheita
Rapport frå 2017 - 2021 på tiltak frivilligheita
Tiltak Kva har skjedd i perioden
Fortsette satsinga på Stikk UT! og utvikle fleire aktivitetstiltak saman med Friluftsrådet I perioden 2017-2020 er 16 nye sommarturar skilta som Stikk UT!-turar i Surnadal kommune. Vinteren 2016/2017 vart det starta opp med Stikk UT! ski. I løpet av planperioden har vi etter kvart fått sju Stikk UT!- skipostar: 3 på Nordmarka, 2 med utgangspunkt i Vang, 1 i Todalen og 1 i Øvre Surnadal. Arrangement i løpet av planperioden er mellom anna «tur med ordføraren» , «Gapahukens dag» i Kvenndalen i samarbeid med Eidet vel
Etablere ein frivilligsentral i eit «allhus» der ein har frivilligsentral, ungdomsbase, fritidsklubb og ungdomskafé Surnadal frivilligsentral opna 10.3.2020, to dagar før koronanedstenginga. Vi har hatt ungdomsklubb, språkkafè ol arrangement. Lokala har vore utleigt til Dagsenteret frå måndag til og med onsdag kvar veke frå hausten 2020.
Fokus på merking av turstiar i nærområda Trimgruppa i Todalen i.l. har i 2020 lagt ut beskrivelsar av 10 turar i bygda på morotur.no og slik gjort dei kjente også utafor bygda. Ei turstigruppe på Årnes/Hamnes har skilta og merka ei rekkje ulike turstiar på Årnes, i Torvika og innover mot Bøverfjorden. Arbeidet pågår enda. Plana er også å laga eit kart over desse turstiane. Tidlegare har Il Søya, Bøfjorden- og Bæverfjorden IL òg arbeidd med merking av turstiar i nærområda sine.
Oppretthalde og vidareutvikle eit aktivt kulturliv, gjennom mellom anna å synleggjere og styrke samhandlinga mellom frivillig sektor og kommunen. Etablering av frivilligsentralen, utlån av lokale til møte o.l. både der og på biblioteket. Samarbeid med frivillige har stor fokus på kultureininga og skjer på alle avdelingane og prosjekta vår.
Ha forutseielege verkemiddel som tilskotsordningar og gi rettleiing ved søking av midllar utom kommunen. Det blir gitt rettleiing på tilskotsøknader. Frivillige lag og organisasjonar har i planperioden fått tilført omlag 10,1 millioner gjennom ordningar som spelemiddlar, kommunale kulturmidlar og tilskot.
Det må derfor utviklast ein meir offensiv og medviten frivilligpolitikk, der samspelet mellom kommunal sektor, næringslivet og frivillige organisasjonar er sett i fokus. Her har vi moglegheiten til å nytte det kommunale planarbeidet, slik som denne planen, men òg planar som kulturmiljøplanen og den nye næringsplanen. Vi ser òg at det er behov for å sette fokus på frivillig arbeid inn mot tiltak som ligg i omsorgsplanen. Dette punktet bør kanskje vidareførast og omformulerast til at Surnadal kommune i denne planperioden bør utarbeide ein egen Frivilligplan.
Utvikle ein App, med fokus på alt av friluftsliv i Surnadal kommune. Ikkje gjennomført. Vi bør fortsette å jobbe mot dette målet (gjerne i samarbeid med private aktørar)
Rapport tiltak biblioteket 2017 - 2020
Rapport tiltak biblioteket 2017 - 2020
Tiltak Kva har skjedd i perioden
Investere i «Meirope bibliotek», for å auka opningstid. Meirope bibliotek vart opna i desember 2019.
Profilere og synleggjere biblioteket, gjennom å legge til rette for arrangement som Den internasjonale bokdagen, ulike temautstillingar, litteraturutstillingar, forfattarbesøk, brukarorienteringar og andre treff og arrangement i bibliotekets lokale og samarbeide med lokalt kulturliv og frivillige lag og organisasjonar om tiltak og arrangement. Dei bibliotektilsette har fokus på formidling i det daglige arbeidet gjennom formidlingssamtalar, lesestunder, arrangementa «Shared reading», utstillingar, synleggjering av aktuelle bøker i bokstøtter i hyllene, boktipsblogg og innlegg på eiga «facebookside». Biblioteket drive i tillegg formidlingsarbeid ved å gjennomføre ulike typar arrangement, slik som foredrag, forfattarbesøk og anna som er aktuelt. Biblioteket er positive til samarbeid om arrangement når lokale lag og foreiningar tar initiativ til dette. Legg til rette for ulike arrangement som, temautstillingar, litteraturutstillingar, forfattarbesøk, brukarorienteringar og andre treff i lokala til biblioteket. Samarbeider med lokalt kulturliv og frivillige lag og organisasjonar om tiltak og arrangement. Biblioteket har bl.a. hatt lesestund på laurdagar i regi av Sanitetskvinnene 2019 og 2020.
Med fokus på barnehage, skule, helsestasjon, innflyttarar, flyktningar og andre aktuelle grupper. Flyktningar/framandspråklege innflyttarar: Biblioteket har materiale på ulike språk og i tillegg låner vi inn materiale og depotkassar på aktuelle språk frå «Det Flerspråklige bibliotek» på Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana. Tar imot besøk av grupper utenom opningstid/etter avtale frå Vaksenopplæringa. Hjelper til med data/utskrift/utfylling av skjema. Skole, barnehage: Tar imot besøk av grupper utenom opningstid/etter avtale. Ordner bokkassar/temakassar når skolane og barnehagane bestiller det. Biblioteket er med på leselystkampanjen «Sommerles» kvar sommar. «Sommerles» er beregna for barn på barnetrinnet. «Sommarles» har vore ein gedigen suksess og motiverer 1/3 av alle surnadalsbarn til å lese gjennom sommaren. Det blir sett på som veldig viktig at barn og unge skal vedlikehalde leseferdighatene gjennom sommaren, og det er til stor nytte for skolane. Biblioteket har lesestunder etter avtale med skole- og barnehagebarn.
Biblioteket som uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt Folkebiblioteka skal vere ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt. Biblioteket fikk gjennom den reviderte lova ein ny rolle som arena for offentlig samtale og debatt, og dette blir følgt opp ved å vere tilretteleggar for gjennomføring av debattar i lokalsamfunnet. Alle som ønsker det, har etter avtale fri tilgang til å benytte lokala våre innanfor og utenom opningstid Biblioteket var med på eit prosjekt sammen med Tingvoll, Sunndal, Kristiansund og Gjemnes kommunar i 2016/2017, hvor alle i 2017 streama ein lokal debatt slik at folk kunne følgje den heimefrå. Lesesalen vår blir lånt ut til frivillige lag og organisasjonar og møteverksemd gratis.
Rapport frå 2017 - 2020 på tiltak kino og kulturhus
Rapport frå 2017 - 2020 på tiltak kino og kulturhus
Tiltak Kva har skjedd i perioden
Dagtilbod på kino og fleire faste kinoframvisningar. Det blir vist kino på dagtid når vi har filmar som er tilpassa målgruppene som har moglegheit til å kome på dagtid. Det kan vere barn og unge i jule- og påskeferiar, turnusarbeidarar og pensjonistar eller andre som har fri på dagen
Etablere eit blacboxtilbod i tilknyting til kulturhuset. Dette er ikkje gjort, det har ikkje vore etterspørsel etter det og vedlikehaldet på den scenen vi har er påtrengande.
Kjøpe inn teknisk utstyr som er tilpassa dei «krav» som bransjen stiller, innafor lyd, lys og scenografi Dette er ikkje gjort i planperioden. Det er dårleg økonomi så dagleg vedlikehald blir prioritert ned.
Styrke samarbeidet og den kulturelle satsinga på kulturhuset. Det blir arbeidd godt opp mot frivillige aktørar innan kulturlivet i Surnadal.
Reorganisere programrådet Dette er det ikkje fokusert på, da det ville fungert byråkratisk og tidskrevjande
Legge til rette for det lokale kulturlivet slik at dei bruker huset til sine prosjekt. Passe på at dei faste prosjekta, som mellom anna «russerevyen», «GM5» og «10. klasseprosjektet», er i årshjulet. Det meiner vi at vi har lukkast godt med. Det har i ettertid også kome til nye tradisjonar som julekonsert og julemarknad.
Utvikle tilbodet og bruken av kulturhuset. Mange av kulturhusa har større publikumskapasitet enn oss. Det gjer det utfordrande å få tak i store namn, da dei legg seg på eit honorar som er tilpassa større billettinntekter enn det vi kan få inn. Slik sett må vi ta omsyn til at vi har eit avgrensa inntektspotensial, og det fører til av vi må planlegge ut frå det – og heller satse på å få inn artistar som vil leige sjølv. Det gjer at vi sjølvsagt ikkje har «full styring» med tilbodet.
Ta med ungdomsrådet på å sjå på bruken av huset minst to gonger i året. Opprette ei referansegruppe med ungdommar. Vi har kome fram til at det er nok med eit årleg møte med ungdomsrådet for å få tilbakemeldingar på drifta av kulturhuset.
Arrangere ungdomsmusikal Ikkje gjennomført, men vi samarbeider gjerne om nokon tek eit slikt initiativ.
Halde Finstuå meir open som utstillingslokale Det har vore mange utstillingar dei seinare åra.
Fleire danseforestillingar Kulturskulen har vore svært aktive dei siste åra, både med eigne og deltaking i andre sine forestillingar.
Konsertar og forestillingar med nasjonale aktørar Dette er noko vi har hatt som tilbod gjennom alle åra kulturhuset har eksistert. Tilbodet har sjølvsagt vore redusert under koronapandemien.
Rapport frå 2017 - 2020 på tiltak museum og kulturvern
Rapport frå 2017 - 2020 på tiltak museum og kulturvern
Tiltak Kva har skjedd i perioden
Arbeide med å lage ei eiga kulturminneplan Surnadal kommune si første kulturmiljøplan vart vedteke i kommunestyret 10.12.2020
Arbeide med å få til ein aktiv bygdeboknettstad Dette er eit arbeid vi ikkje har komme i mål med, på grunn av manglande ressursar
Stimulere til aktivt historie- og dokumentasjons-arbeid i heile kommunen Bygdebokprosjektet er eit av «produkta» til dette målet, bok nr. 4 i ein serie på 10 vart utgjeve i 2020. Det har gjennom heile planperioden blitt gitt støtte til lokalhistoriske skrifter
Aktivt arbeid i Namnenemnda, for å sikre gode lokalshistoriske stadnamn òg på nye utviklingsprosjekt Namnenemnda er ei nemnd som blir kalla inn når det er behov, ved ny adressering og nye prosjekt. Det store adresseringsarbeidet er utført og det er mindre møte i denne nemnda no enn før
Vi skal sette fokus på Surnadalsøra som ein kulturell myldreplass med fokus på kulturhistorie, kunstnarar og kreative næringar Ørafondet vart oppretta først i planperioden for å stimulere til istandsetting av bygg i tråd med reguleringsplana for Surnadalsøra og for å stimulere til utviklingstiltak. Aktivitet i Surnadal billag genererer positive ringverknader i området og i kommunen, det same gjer verksemda i det gamle samvirkelaget, bedehuset og Trudvang. Øradagane er eit godt «Ørafokus-prosjekt». I 2021 vil Surnadal billag og Surnadalsøra vere sentrum for ein internasjonal kunstfestival.
Sikre bevaring og bruk av museumsanlegga Driftsavtale med Nordmøre museum. Tiltak i planperioden: Ny scene og restaurering av hovudhus Kleiva. Aktivitet ved Kavlveg på Eidet, knytt til Åsen bygdemuseum. Bevaring og skjøtsel av hagen Svinviks arboret. Etablering av back-up samling for nasjonale genbankar i frukthagen i Svinviks arboret.
Etablere vedlikehaldsplan for museumsanlegga Vi har sikringsplan og tilstandsrapport, men mangler vedlikehaldsplan
Tilrettelegging og utvikling av stisystem i Svinviks arboret Sklisikring av trappetrinn og nokre enkeltpunkt er utbetra, resten blir utsett til etter Kavlvegprosjektet er ferdigstilt. Tiltaket bør vidareførast. .
Etablering av kultursti i tilknyting til Åsen, kavlveg Under oppbygging, som eit eige prosjekt i samarbeid med Nordmøre museum, Møre og Romsdal fylke, Miljødirektoratet og Riksantikvaren m.fl.
Skule/barnehagetilbod med fokus på lokale kulturminne, fordi vi vil gjere elevane meir medvetne på historia, endra livstilhøve og klimaendringar med bruk av lokale eksempel. Gjennomført i museumsregi, og kavlveg, barnehage, grunnskole og ungdomstrinn og vidaregåande
Auke aktiviteten i Kallastuå Nytt styre - Temporære utstillingar - Oppussing av lokalet - Endring av faste utstillingar
Samarbeid og samvirke mellom Svinviks arboret, Norsk Myrmuseum (Smøla) og Phillipshagen (Sunndal), gjennom driftsavtalen med Nordmøre museum Inngått samarbeid med Sunndal bygdemuseum Leikvin og Phillipshagen om kartlegging og rådgiving, knytt til fruktsamling og rododendronsamling.
Korte artiklar for skule, lokalhistorie og reiseliv kan t.d. leggast ut på kommunen si heimeside. På kulturnett, digitalt fortalt Vi har løyst dette gjennom den digitale kulturmiljøplanen, den vil vidareutviklast over tid. Nordmøre museum har i planperioden teke i bruk appen Kulturpunkt for digital formidling, tilbodet er under utvikling til nye målgrupper.
Arbeide for aktive historielag i hovuddalføret og Bøverfjorden Dette har vi ikkje greidd å gjere noko med. Surnadalsøra Vel fungerer som eit historielag for øra, men framleis manglar vi eit historielag i dei nemnde områda. Dette er eit punkt som bør vidareførast i neste plan
Arbeide for å få på plass eit aktivt samarbeid med frivillige Vi har mykje godt samarbeid med frivilligheita innanfor dette området også, slik som: Bygdebok, Kavlvegprosjektet, hagelaget og enkeltpersonar, Indre Nordmøre forsvarsforening og krigsminneregistrering
Det er og eit behov for eit nytt lokalhistorisk verk i kommunen, men før ei meir grundig bygdahistorie kan skrivast, er det viktig å sikre seg mest muleg materiale for ettertida gjennom dokumentasjon av munnlege kjelder og anna materiale som med åra lett kan gå tapt Vi har fått til eit samarbeid for å ta vare på filmar som dokumenterer livet i Surnadal (Saksen). - Bygdebokarbeidet har òg ei vinkling med å ta vare på nyare historie som har kome etter Hyldbakk. - Hyldbakkarkivet blir arbeidd med gjennom museet, dei fleste bilda er no ferdigdigitalisert. Det neste som skal takast tak i, er «papir-arkivet»