Jordprøvar

Alle føretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon som har rett til produksjonstilskot, skal ha ei gjødselplan.

Jordprøver skal tas minst kvart 8. år og skal føreligge seinast 2. året i leieavtalen. Les meir om krav til gjødselplana i Forskrift om gjødselplanlegging.

Korleis ta jordprøvar?

Riktig uttak av jordprøvar er avgjerende for korrekte og representative analysesvar.
eurofins.no kan du lese korleis du går fram.

Utstyr for å ta jordprøvar:

På landbrukskontoret har vi jordprøvebor til utlån. Vi har også esker til jordprøvane, skjema med meir.

Berre ta kontakt.

Meir informasjon:

Les om analyse av jord på eurofins.no

Du kan få hjelp til å ta jordprøvar og lage gjødselplan hos Landbruk Nordvest.