Regionalt miljøtilskot (RMP)

Regionalt miljøtilskot (RMP) i Møre og Romsdal rettar seg mot aktive gardbrukarar som vil gjennomføre miljøretta aktivitetar for å ivareta kulturlandskap og redusere forureining.

Kven kan søkje?

Alle føretak som har rett til produksjonstilskot kan søkje om regionale miljøtilskot. Kommunen tek i mot, behandlar og avgjer søknader om tilskot, og svarar på spørsmål om konkrete saker.

Søknadsskjema

Søk elektronisk via landbruksdirektoratet eller direkte via altinn.

Søknadsfrist og utbetaling

Søknadsfristen i Møre og Romsdal er 15. oktober for føretak og 1. november for beitelag. Kan søkast frå 15. september. Det er kun elektronisk søknad på denne ordninga. Utbetalinga skjer i mars året etter.

Meir informasjon

Lenke til RMP hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Lenke til forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket i Møre og Romsdal 

Oversikt over tiltak og satsar: