Skog - planting, rydding

Her er tilskotsatsar til ulike tiltak innan skogkultur.

Surnadal kommune v/kontaktutvalet for skogbruk har fastsett slike satsar for tilskot til skogkultur for 2020:

Tilskot skogkultur 2020:

 

Planting:

30 %  av godkjent kostnad.
I tillegg kjem ca 8 - 10% tilskott frå
(nasjonal pott.)

Suppleringsplanting i hogstfelt:

40 % av godkjent kostnad.
I tillegg kjem 20% tilskott frå
(nasjonal pott.)

Flaterydding:

Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70% av kostnad.

Markberedning:

Inntil kr. 250 pr. daa, maks 70% av kostnad.

Ungskogpleie / avstandsregulering

Inntil kr. 275 pr. daa, maks 70% av kostnad.

Stammekvisting:

Inntil kr. 200 pr. daa, maks 70% av kostnad.

Grøfting:

Inntil 40 % tilskott av godkjent kostnad.

Gjødsling:

Inntil 30 % tilskott av godkjent kostnad. 
(i tillegg kjem 40% tilskott frå nasjonal pott)

Såiing:

Inntil 40 % tilskott av godkjent kostnad.

Skogkulturtilskot i 2020 blir prioritert i denne rekkjefølgje:

  1. Tilplanting av hogstfelt etter granhogst og høgbonitet plantemark etter furu- og lauvhogster.
  2. Suppleringsplanting i hogstfelt etter granhogst.
  3. Markberedning av hogstfelt etter furuhogst.
  4. Ungskogpleie/avstandsregulering i plantefelt i hogstkl. 2, av gran.
  5. Andre tiltak.


    Tilskot til planting av fremmande treslag blir ikkje prioritert.

    Meld frå til kommunen om utført skogkultur etter kvart som arbeidet er ferdig.

 

Bruk skjema "LDIR-909 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur".

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 913 03 388