Tidlegpensjon for jordbrukarar

Tidlegpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsovergangar i jordbruket for dei som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikta er å bidra til tidlegare generasjonsskifte og dermed stimulere rekruteringa.

Kven kan få tidlegpensjon?

Jordbrukarar som har fylt 62 år og som har drive jordbruk i minst 15 år, kan få tidlegpensjon. Men det blir stilt krav til inntekt i ein referanseperiode på fem år. Dette gjeld både næringsinntekt frå føretaket og anna inntekt. Ein føreset også at landbrukseigedomen er overdregen til ny eigar. Ny eigar kan ikkje vere ektefelle/sambuar.

Sjå fullstendig oversikt over kriteria m.m på Landbruksdirektoratet sine sider.

Korleis søkje?

For å få tidligpensjon må du sende søknad på skjema fastsett av Landbruksdirektoratet. Skjemaet kan du laste ned frå www.landbruksdirektoratet.no eller du kan få det ved å kontakte fylkesmannens landbruksavdeling. Der kan dei også svare på spørsmål om ordninga. Søknaden sender du til fylkesmannen, som behandlar og avgjer søknaden.

Skjema

Direktelenke til søknadsskjema på Landbruksdirektoratets sider.

Kontaktinformasjon

Elin Moen Lysø
Rådgjevar landbruk
E-post
Mobil 95 25 93 60

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00