Andre føremål

Dersom du har behov for å køyre motorfartøy i utmark og vassdrag utover det som motorferdselloven eller nasjonal forskrift opnar for, kan du søkje om dette.

Generelle krav i slike høve:

- det må liggja føre særlege grunnar og søkaren må påvise eit særleg behov som ikkje er knytt til turkøyring.

- transportbehovet kan ikkje dekkast på annan måte.

- transportbehovet må vurderast mot mulege skader og ulemper i høve til målet om å redusere motorferdsel i utmark til eit minimum.

- løyve kan berre bli gitt for bestemte høve og bestemte tidsrom

- kommunen kan sette vilkår for løyvet

 

Slik søkjer du:

Skriftleg søknad kor du gjer greie for formål, dato, start- og endepunkt og behov for antall turar sender du til kommunen. Hugs å leggja med kart.