Søknad om bruk av snøskuter for transport av bagasje, utstyr og ved til hytte

Etter søknad kan du få løyve til bruk av snøskuter for transport av bagasje, utstyr og ved til private hytter, og her finn du nærare opplysningar om ordninga og søknadsskjema. Nedst finn du ein framgangsmåte for å lage kart som skal leggast ved søknaden.

Transport av bagasje og utstyr til hytte

Det er §5c i nasjonal forskrift som opnar for dette transportføremålet. Verdt å merke seg er:

 • Det er ikkje noko krav til avstand mellom parkeringsplass og hytte. 
 • Det er berre eigar av hytte og næraste familie som kan søke om og få slikt løyve. Næraste familie er her ektefelle og barn.
 • Desse løyva gjeld berre transport av bagasje og utstyr og ikkje persontransport. Personar kan likevel sitte på snøskuter eller slede dersom det er plass saman med bagasjen.
 • ATV med belte er ikkje å rekne som snøskuter. Bruk av slikt kjøretøy må vurderast og behandlast etter §6 i nasjonal forskrift.
 • Jfr. Surnadal kommune sine retningsliner for motorferdsel i utmark blir det gitt 8 tur-retur til hytte pr. vintersesong med snøskuter til dette føremålet.
 
Dersom du også skal søkje om transport av ved til hytte kryssar du av for dette i det samme skjemaet.
 

Transport av ved til hytte

Det er §5e i nasjonal forskrift som opnar for dette. Verd å merke seg er:

 • Dette kan vere transport av ferdig kløyvd ved frå parkeringsplass til hytte, heile vedstrangar mellom vedteig og hytte eller heile vedstrangar mellom vedteig og parkeringsplass.
 • Jfr. Surnadal kommunes retningsliner for motorferdsel i utmark blir det gitt 3 køyredagar pr. vintersesong med snøskuter til dette føremålet.
 • Transport av ved til hytte skal i så stor grad som muleg utførast samtidig med transport av bagasje og utstyr til hytte.

Søknadsskjema for transport av ved

Dersom du også skal søke om transport av bagasje og utstyr til hytte, kryssar du av for dette i det same skjemaet.
 

Kart til søknad om motorferdsel i utmark

For best mulig dokumentasjon skal det følgje eit kart med alle søknadar om motorferdsel i utmark. Her skal omsøkt kjøretrase markerast, eventuell start- og landingspunkt ved bruk av helikopter.

Her er link til eit kartprogram med ein enkel teikne- og utskriftsfunksjon. Kartet blir lagra i A4-format og skal leggast ved det elektroniske søknadsskjemaet som PDF-fil.   

Framgangsmåte

 • Zoom inn slik at du ser området du skal køyre i så detaljert som muleg.
 • Vel Verktøy oppe i venstre hjørne. Vel så Tegne. Vidare klikkar du på Linje.
 • Klikk så i startpunktet, og vidare fleire stadar i køyretraseen. Dobbeltklikk der køyretraseen sluttar.
 • Vel så Lagre og skriv ut. Pass på at køyretraseen ligg innafor A4-arket som er det lyse feltet midt på skjermen. Skyv eventuelt slik at han kjem innafor.
 • Vel Skriv ut og lagre fila.