Dispensasjon

Ein dispensasjon er eit avvik, eit unntak frå plan eller frå bestemmingar i lova.

Det kan dispenserast frå bestemmingar fastsett i eller i medhald av plan- og bygningslova. Det kan til dømes dispenserast frå arealplanar, byggeforbodet i strandsona, lokale vedtekter og forskrifter.

 

For meir informasjon om dispensasjon sjå her: Dispensasjonsveileder (PDF, 3 MB)

 

Søknadsskjema for dispensasjon finn du her: Skjema dispensasjonssøknad (PDF, 351 kB)