Innskriving av nye 1.- klassingar i skulane våre

Oversikt over korleis innskriving skjer ved dei enkelte skulane finn du her:

Kløverstukveld om flaum og erosjonssikring

På mange stader langs vassdrag er det problem at jord og bygningar blir trua av erosjon og flaum. Å sikra eigedommen sin kan vera kostbart. På Kløverstukvelden 20 mars blir det mellom anna informert om tiltak som kan sikra vassdraga, støtteordningar og ansvarsforhold.

Innbyggarundersøking: Korleis kan kommunen kommunisere betre med deg?

IKT Orkidé: Tar i bruk nyaste teknologi for å sikre openheit og meiroffentlegheit i Nordmørskommunane

Over heile landet blir det publisert artiklar om ulike offentlege instansar som har hatt lekkasje av taushetsbelagt informasjon. No tar Nordmørskommunane grep.

Koronavaksinering i Surnadal kommune

Surnadal kommune følger planen for koronavaksinering av befolkninga vår. På denne sida informerer vi fortløpande om organisering og gjennomføring av koronavaksinering i vår kommune. 

Prosjektstøtte til kulturtiltak

Surnadal kommune gir prosjektstøtte til kulturtiltak. Dette er altså ikkje støtte til det ein reknar som vanlege driftstiltak (lag får t.d. støtte til vanleg drift gjennom «kulturmidlane»), men til enkeltprosjekt som er avgrensa i tid.

«Henning-stipendet»

Henning Sommerro fylte 70 år i fjor. Surnadal kommune si gåve til jubilanten var 25 000 kroner som han kunne gi vidare som stipend til unge talent frå Surnadal kommune.

Eigedomsskattelister 2023 til offentleg ettersyn

Eigedomsskattelister og fritakslister er lagt ut til offentleg ettersyn. Klagefristen er 6 veker etter at listenene er lagt ut. Klageadgang gjeld alle forhold som ikkje tidlegare er påklaga.

Landbruksfond, SMIL-midlar og Drenering/grøfting 2023

  Gjeld søknader om Tilskot frå kommunalt landbruksfond Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm Tilskot til drenering/grøfting

Solidaritetsmarkering for Ukraina 24. februar/24 лютого день вшанування та солідарності з Україною