Kommuneoverlegen har vald å forsterke besøksrestriksjonane ved Surnadal sjukeheim i ein periode kor mange kjem heim frå ferie. 

Ferien går mot slutten og mange skal snart tilbake til jobb, barnehage og skule. Fleire har feriert i utlandet, kor smittetrykket er langt høgare enn i Norge. Dette gjeld og «grøne land».

Det var igangsett namnesak for Kjergroneset i vår, da det ikkje har vore gjort vedtak i skrivemåten frå før.

Dette skriv arrangørane: I samarbeid med Surnadal Sparebank arrangerer Drive for life en samlende og morsom ferieaktivitet. Dette er et åpent og gratis aktivitetstilbud for barn og unge i Surnadal mellom 8 og 16 år. Første aktivitetsdag er torsdag 23. juli.

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet. 

Surnadal kommune er samarbeidskommune i Krisesenteret for Orkdal og omegn og vidareformidlar difor stillingsannonsen under:

   Surnadal kommune og Innbyggarutval for biologisk mangfald inviterer til Slåttedag på Vaulen 8. august! Dette er ein dag som passar for både ungar og vaksne. Den gamle markagarden Vaulen ligg på Nordmarka på ei høgde mellom Krokvatnet og Solåsvatnet, med fritt utsyn over vatn og fjell. Det er om lag 4 km å gå til Vaulen frå vegenden frå Krokvatnet eller frå Solåsvatnet. Stiane er merka. Eit stort område kring Vaulen er statleg sikra friluftsområde for ettertida. 

Ungdomskontakt har ilag med aktivitetskontakt tilbod om aktivitet i sommarferien. Meld dykk på. Tilbodet er GRATIS! 

Surnadal kommune sit på ei mengde uavhenta husnummerskilt.