Har du spørsmål knytta til faktura kan du lese gjennom punkta under og kanskje få svar på det du lurar på. Er det framleis noko du ikkje forstår, kan du ta kontakt med oss.

ta tak

Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med rusmiddelavhengigheit og/eller si psykiske helse.

Kartverket melder at dei no har reist klagesak på gardsnamnet Øvstbøen/Østbøen etter å ha fått inn klagar frå Surnadal kommune, Eidet Vel og grunneigarane.

Desse namna er ikkje vedteke av Kartverket, og blir difor no sendt ut på høring. Dette er namn frå alle krinsane i kommunen, med unnatak av for Øvre Surnadal. Og namna er her skrive slik dei er «godkjend og tilrådd»

Team Husasnotra4

Vi som arbeidar med Kavlvegen kultursti ønskjer grunneigarar, naboar og andre interesserte hjarteleg velkomne til grendamøt på Åsen bygdemuseum, torsdag 14. mars kl. 19:00- 20:30. På møtet skal vi fortelje litt om planlagde aktivitetar på Åsen i tida framover.

Eigedomskatten og størrelsen på den blir vedteke av kommunestyret kvart år i samband med budsjetthandsaminga. Her blir og neste års skattesats, kva for eigedommar som skal fritakast for eigedomsskatt og om kommunen skal ha botnfrådrag vurdert og bestemt.

Det er fleire som ringer og lurar på kvifor dei får varsel frå Altinn med informasjon om brev frå kommunen. Er du litt usikker på og kanskje litt irritert over å få slik digital kommunikasjon? Her har vi samla litt informasjon om digital post og håpar dette er til hjelp.

Nye Øye_navnekonkurranse

Surnadal kommune skal byggje ein ny og flott skule for 1.-10.trinn på Øye skuleområde, som skal stå ferdig i løpet av skuleåret 2020/2021.

 

 

Vi ønsker innspill fra næringslivet om hvordan kommunene oppleves i næringsarbeidet vårt, som f.eks. service, saksbehandling, etableringshjelp, tilrettelegging, næringsarealer mv.