Kulturhuset i påska

Her er ei oversikt over opningstider på Kulturhuset og biblioteket  i påskehelga.

Utvida tilbod om ny oppfriskingsdose i april til eldre over 75 år

Nytt frå koronavaksineringa:

Kommunestyrevalet: Påminning om innleveringfrist for listeforslag

Fristen er 31. mars kl. 12.00

Kultur: Tilskottsordningar med fristar i april

Regulering av trafikk i Folldalen i påska

Innskriving av nye 1.- klassingar i skulane våre

Oversikt over korleis innskriving skjer ved dei enkelte skulane finn du her:

Kløverstukveld om flaum og erosjonssikring

På mange stader langs vassdrag er det problem at jord og bygningar blir trua av erosjon og flaum. Å sikra eigedommen sin kan vera kostbart. På Kløverstukvelden 20 mars blir det mellom anna informert om tiltak som kan sikra vassdraga, støtteordningar og ansvarsforhold.

Innbyggarundersøking: Korleis kan kommunen kommunisere betre med deg?

IKT Orkidé: Tar i bruk nyaste teknologi for å sikre openheit og meiroffentlegheit i Nordmørskommunane

Over heile landet blir det publisert artiklar om ulike offentlege instansar som har hatt lekkasje av taushetsbelagt informasjon. No tar Nordmørskommunane grep.

Prosjektstøtte til kulturtiltak

Surnadal kommune gir prosjektstøtte til kulturtiltak. Dette er altså ikkje støtte til det ein reknar som vanlege driftstiltak (lag får t.d. støtte til vanleg drift gjennom «kulturmidlane»), men til enkeltprosjekt som er avgrensa i tid.