Kommunal bustad

Du kan søkje om å leige kommunal bustad dersom du ikkje klarer å skaffe deg bustad sjølv eller med anna offentleg hjelp. Du kan og søkje om kommunal bustad dersom du treng særleg tilpassa bolig  på grunn av alder, rørsle- eller utviklingshemming.

Kommunal bustad er eit midlertidig tilbod. Du kan bruke tida du leiger bustad til å planlegge korleis du vil bu i framtida.

Kva kostar det?

Husleiga er basert på det som til ei kvar tid er lågast av gjengs leige og marknadsleige. Dette varierer med størrelse og kor bustaden ligg. Som leigetakarar kan du søkje om bustøtte.  Dette kan gje deg lågare bu-utgifter.

Slik søkjer du om å leige kommunal bolig

Vi har elektronisk skjema som du kan bruke.
Søknaden går då rett til saksbehandlar for vidare behandling.