Endre eigar eller fakturamottakar

Endre fakturamottaker

Som eigar eller heimelshavar av ein eigedom, har du ansvaret for å betale dei kommunale avgiftene.

Eigarskifte

Dei fire terminane har faste forfall og skal betalast til rett tid. Kjøpar og seljar må bli einige seg imellom om fordelinga av kommunale avgifter. Vi sender ikkje ut delfaktura, og forutset at fakturabeløpet blir betalt samla.