Sommerrotunet aktivitetshus

Sommarrotunet aktivitetshuset gir dagtilbod for menneske med psykisk utviklingshemming og/eller andre samansette bistandsbehov. Ved Aktivitetshuset ligg også administrasjonen til Bu- og aktivitetstenesta.

Kven kan få dagtilbod?

Personar med psykisk utviklingshemming og/eller andre samansette bistandsbehov som er over 18 år kan få dette tilbodet.

Kva kan du få?

Du kan få dagtilbod på kvardagar mellom kl 09.00 og 14.00.

Vi legg tilrette aktivitetar ut i frå ditt behov og ønskje som stimulerer til vedlikehald og betring av fysiske, psykiske og sosiale ferdigheiter.

På aktiviteteshuset skal du oppleve livskvalitet, tryggleik, trivsel, og å bli respektert og verdsett.

Kva gjer vi ved Aktivitetshuset?

Gjennom veka har vi faste aktivitetar som turar, svømming, musikk/dans og kantineaktivitet.

Vi har i tillegg ein del pakkeoppdrag for andre verksemder.

I forbindelse med høgtider arrangerer vi ulike aktivitetar knytta til høgtida.

Vi har eiga sanseavdeling, med eit kvitrom, grønrom, blårom, sansebad og musikkrom.

Kven kan søkje på dagtilbod?

Du må ha ei utviklingshemming, psykiske vanskar eller andre samansette bistandsbehov, som gjer det vanskeleg for deg å stå i eit anna arbeidsforhold. Du må vere busett i Surnadal kommune.

Korleis søke?

Søknadsskjema ligg her

Papirsøknad sender du til

Surnadal kommune
ved Koordinerande eining
Bårdshaugvegen 1
6650 Surndadal

Behandlingstid

Alle søknadar blir behandla i tråd med fristar og gjeldande  lov- og avtaleverk

Andre tilbod

Ein kveld i veka arrangerer bustadene for utviklingshemma ei trimgruppe. Dersom du tykkjer at dette høyrest aktuelt ut kan du ta kontakt med oss.