Kultureininga

Give me five Steinar Hasselø  

  

"Saman skal vi skape eit raust samfunn prega av mangfald, toleranse, livskraft og skaparkraft for den enkelte og kvarandre – der kulturlivet er ei drivkraft som fremmer folkehelse  og motverkar utanforskap.»

 

Med kultur for kultur!

 

Kultur i kommunen

Henta frå fylkestrategien for kulturpolitikk 2021:

"Kulturfeltet er eit samleomgrep for mange fagfelt og sektorar. Til dømes fagfelt som kunst og kultur, idrett og friluftsliv, kulturminne og kulturarv, kulturell og kreativ næring, eller sektorar som kultur, frivilligheit, arkiv, bibliotek og museum.  

Felles for alle fagfelt og sektorar som er del av kulturfeltet, er at dei både bidreg til å utvikle og utfordre identiteten vår og til å utvide fellesskapet og mangfaldet i samfunnet vårt".

Kommuneplanen sin samfunsdel har fleire målsettingar som er tett knytt opp mot kultureininga si verksemnd, slik som:

  • Motverke utanforskap og konsekvensar av sosiale ulikheiter, og fremme tilhørigheit og samfunnsdeltaking 
  • Eit mangfaldig friluftsliv, kultur- og idrettstilbod og ei vital frivilligheit
  • Skape gode møteplassar 
  • Vi har innbyggarar som har moglegheit til å lære, utvikle seg og til å skape eit trygt og meiningsfullt liv
  • Vi har dreidd ressursinnsatsen mot helsefremjande og førebyggande arbeid

Kultureininga i Surnadal er ei lita avdeling med 9 faste tilsette og ein prosjektmedarbeidar. Vi er totalt 10 personar i 7,7 årsverk og vi arbeider innanfor desse områda; bibliotek, kino, kulturhus, barn og unge, frivilligsektor, folkehelse, friluftsliv, kulturminne, museum, prosjekter som; bygdebøker for Surnadal og Kavlvegen kultursti m.m. og forvaltning og saksbehandling

Foto: Privat  Gunhild Marie Târingskog
Biblioteksjef ved Surnadal folkebibliotek; fagleg ansvarleg for biblioteket.
E-post: gunhild.marie.taringskog@surnadal.kommune.no
Telefon: +47 902 90 958

 

privat  Anne Skjeggestad

Rådgjevar biblioteket
E-post: anne.skjeggestad@surnadal.kommune.no
Telefon: +47 909 85 146

Mari Ness Bolme Steinar Hasselø

Konsulent med arbeidsoppgåver på bibliotek, kino, kulturhus samt marknadsføring og saksbehandling
E-post: steinar.hasselo@surnadal.kommune.no
Telefon: +47 926 89 499

Mari Ness Bolme Siv Oddrun Snekvik

Konsulent med arbeidoppgåver på bibliotek, spesielt retta mot barn og unge og bygdebokprosjektet
E-post: siv.oddrun.snekvik@surnadal.kommune.no

Mari Ness Bolme Hilde Staveli Solli

Leiar av Surnadal Frivilligsentral, koordinerer drifta av frivilligsentralen og ungdomsklubben
E-post: hilde.staveli.solli@surnadal.kommune.no
Telefon: +47 971 12 427 

Mari Ness Bolme Pål Norman

Kinosjef og bookingansvarleg på kulturhuset
E-post: pal.norman@surnadal.kommune.no
Telefon: +47 905 22 963

Mari Ness Bolme Lars Sæther

Konsulent med arbeidsoppgåver innanfor barn og unge og Ungdomsklubb, spelemidlar og idrett, kino og kulturhus.
E-post: lars.saether@surnadal.kommune.no
telefon: +47 957 72 537

 

Mari Ness Bolme Norunn Holten

Konsulent med arbeidsoppgåver på bygdebokprosjektet og ansvar for friluftslivet i kommunen; Stikk UT! koordinator.
E-post: norunn.holten@surnadal.kommune.no

Mari Ness Bolme Anne Lise With Wullum

Prosjektleiar Kavlvegprosjektet 
E-post: anne.lise.wullum@surnadal.kommune.no
Telefon: +47 908 50 020

Mari Ness Bolme Lilli Husby

Einingsleiar kultur
Styreverv i samband med arbeid; Nestleiar i Stiftelsen Nordmøre Museum, Styreleiar i Kalla Skrøvseths Stiftelses Fond, Styremedlem i Geitbåt eiendom observatør i styret til Vårsøghelga, Saksbehandler til Kleivastyret og formannskapet
E-post: lilli.husby@surnadal.kommune.no

Telefon: 911 12 416

Biblioteket

Surnadal folkebibliotek er lokalisert i kulturhuset på Skei. Biblioteket er det mest besøkte og brukte kulturtilbodet i kommunen. Utlån og besøk ved biblioteket har følgt utviklinga i resten av landet, over 21 % av utlånet er andre media enn bøker.

Dei bibliotekstilsette har fokus på formidling i det daglige arbeidet gjennom formidlingssamtalar, lesestunder, utstillingar, synleggjering av aktuelle bøker i bokstøtter i hyllene, boktipsblogg og innlegg på eiga facebook-side. 

Biblioteket driv i tillegg formidlingsarbeid ved å gjennomføre ulike typar arrangement; slik som foredrag, forfattarbesøk og debattar. Biblioteket etterstreber å imøtekomme ønske om arrangementssamarbeid når lokale lag og foreningar tar initiativ til dette.

 

Kino og Kulturhus 

Frå Storstua - Klikk for stort bilde Steinar Hasselø Surnadal kulturhus er eit regionalt kulturhus for Surnadal, Rindal og Halsa. Sjølv med kommunereformen er delar av Heim og Rindal i nedslagsfeltet til kulturhuset i Surnadal. Huset inneheld lokale for kulturskolen for Surnadal og Rindal, kultureininga i Surnadal kommune, bibliotek, kinosal, konsert-/teatersal med tilhøyrande infrastruktur, galleri, rockerom (undervisningsrom for kulturskolen og øvingsrom for lokale band), hotellresepsjon med billetthandtering, konferansesal og møterom.

Kulturhuset er eit flott og iaugefallande bygg, som har ei god og sentral plassering på Skei. Storstuå har ein stor scene og eit sceneområde med dei fleste fasilitetar. Huset er brukarvennleg både for artistar og publikum, og det er tidsriktig utstyrt

Frivilligsentralen og ungdomsklubben

Surnadal Frivilligsentral ble åpnet 10. mars 2020 og holder til i Møbel-Fiskebygget på Skei. Lokalet er nyoppusset og rommer både kontor, kjøkken, kafèområde og utstyrssentral.

På utstyrssentralen får man lånt gratis utstyr, alt fra ski, truger, akebrett, hengekøyer mm.

Surnadal Ungdomsklubb har også sine lokaler hos frivilligsentralen, og her fins det et godt utvalg i brett- og kortspill, airhockey og PlayStation 4.

På frivilligsentralen er det rom for alle, om du trenger hjelp eller vil hjelpe. Den skal også være «frivillighetens storstue»; et samlingspunkt og en positiv bidragsyter til den allerede sterke frivilligheten som fins i Surnadal.

Lenke til Surnadal frivilligsentral

Kulturkontoret

Vårsøghelga Lilli Husby Tilskot og spelemidlar, ungdomsråd, Idrett og friluftsliv, kultur, kulturminne og museum, frivillige lag og organisasjonar, personalleiing for kulturområdet, økonomiansvar, saksbehandling, planarbeid. Samt overordna ansvar for alle avdelingane i eininga.

 

Prosjekt

Bygdebokprosjektet

Surnadal kommune er i ferd med å gi ut nye bygdebøker for heile kommunen. Sjå meir om dette på nettsidene til bygdebokprosjektet:  Bygdebok

 

Kavlvegprosjektet

Kavlveg på Eidet Lilli Husby  Kavlvegen kultursti

 

Museum og kulturminne

Åsen bygdemuseum Lilli Husby Museumsanlegga Åsen bygdemuseum, diktarheimen Kleiva og museumshagen Svinviks arboret vert drifta som avdeling i regionmuseet Nordmøre museum, etter driftsavtale med eigar Surnadal kommune.

For meir informasjon, sjå heimesida www.nordmore.museum.no

Tilsette i Nordmøre museum

Maja Frønes

Avdelingsleiar for museumanlegga i Surnadal
E-post: maja@nordmore.museum.no
Telefon: +47 913 99 452

Katarina Wedelsbäck Bladh

Museumsbotaniker Surnadal
E-post:  katarina@nordmore.museum.no
telefon: +46 70 221 02 84

 

Planarbeid

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 – 2022 (PDF, 2 MB)

Årlege rulleringar – prioriteringar for søknader i:

2019 – formannskapet ../12 2018 - vedtak

2020 – formannskapet 11/12 2019 - vedtak

2021 – formannskapet 01/12 2020 - vedtak

2022 – formannskapet behandling i desember 2021

(ny revidering i 2022)

Sak for oppstart

Arbeidsgruppe/kontakt info

 

 

 

Kulturmiljøplan 2021 – 2025 vedtatt i kommunestyret 16. desember 2020

Årlege rulleringar av handlingprogram

2022 – formannskapet i desember 2021

2023 – formannskapet i desember 2022

2024 – formannskapet i desember 2023

 

Kulturplanen 2021 – 2025

 


  

 

Kontakt oss