Eigarskifte

Alt erverv av fast eigedom krev i utgangspunktet konsesjon (løyve).
Unntak er overdraging innan nær familie eller odelsberettiga til eigedomen. I tillegg er det gjort nokre unntak i samband med erverv av mindre tomter til bustadar og fritidshus, samt bebygd eigedom. 

Ved konsesjonsfridom krevst eigenfråsegn om dette før overdraging/erverv.

Søknad

Søknadsskjema lastast ned fra Landbruksdirektorates nettside eller fås hos landbrukskontoret, og sendes kommunen. Det er jordbrukssjef som er saksbehandlar. Søknaden behandlast av teknikk-, miljø- og næring som fattar endeleg vedtak i saka.

Konsesjonsfrihet

Det er konsesjonsfrihet ved erverv av mindre tomter til boliger og fritidshus, samt bebygd eiendom.  Unntaket for bebygd eigndom gjeld kun forutsatt at eiendommen ikkje er større enn 100 dekar, der ikkje meir enn 35 dekar av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka jord. Det må også søkast om konsesjon i forbindelse med leigerett og anna liknande bruksrett over fast eiendom, med mindre retten er stiftet for høgst 10 år. Søknadsskjema kan lastes ned hos Landbruksdirektoratet eller fåast hos landbrukskontoret. Det må følge skjøtet til tinglysing, om ikkje nektas tinglysing.

Betalingssatsar

For behandling av søknader om konsesjon skal det betalast eit behandlingsgebyr.

Skjema og mer informasjon

Skjema for søknad om konsesjon og eigenerklæring om konsesjonsfrihet finn du hos Landbruksdirektoratet. Her finner du også mer utfyllende informasjon.

Meir informasjon om konsesjon og buplikt frå Statsforvaltaren.

Odel

Informasjon om odel frå:

landbruksdirektoratet.no

advokatenhjelperdeg.no

 

Produsentnummer

Har du behov for produsentnummer for ein landbrukseigedom i Surnadal kommunene må du ta kontakt med oss på  landbrukskontoret. Vi trenger da noko basisinformasjon for å kunne opprette eit produsentnummer, ved å lage ein driftstilknytning mellom di verksemd og eigedomen kor verksemda drivast.

Kva er et produsentnummer:

Alle som skal levere landbruksprodukter må ha eit produsentnummer registrert i Produsentregisteret. Nummeret er knytta til gardsnummer, bruksnummer og organisasjonsnummer (fødselsnummer for hobbyforetak).

Produsentnummeret representerer ei kobling mellom landbrukseigedom og føretak.
Produsentnummeret har 10 siffer og består av:

  • kommunenummer (4 siffer)
  • gard-idnummer (4 siffer)
  • produsentløpenummer (2 siffer)
  • Det er kommunen der driftssenteret ditt er som oppretter produsentnummer.

Be om eit produsentnummer:

For å få eit produsentnummer i Surnadal kan du sende ein e-post til nokon av oss på landbrukskontoret, eventuelt ringe. Da skal du opplyser følgande:

  • Organisasjonsnummer til føretaket som skal ha driftstilknytning
  • Kva eigedom verksemda drivast på (adresse og/eller gnr/bnr)
  • Ein kort beskrivelse av drift og kvifor du treng produsentnummer

Dersom du kun driver ein hobbyproduksjon, og ikkje har noko organisasjonsnummer, trenger vi opplyst ditt personnummer for å kunne opprette produsentnummer.