Eigarskifte

Alt erverv av fast eigedom krev i utgangspunktet konsesjon (løyve).
Unntak er overdraging innan nær familie eller odelsberettiga til eigedomen. I tillegg er det gjort nokre unntak i samband med erverv av mindre tomter til bustadar og fritidshus, samt bebygd eigedom. 

Ved konsesjonsfridom krevst eigenfråsegn om dette før overdraging/erverv.

Søknad

Søknadsskjema lastast ned fra Landbruksdirektorates nettside eller fås hos landbrukskontoret, og sendes kommunen. Det er jordbrukssjef som er saksbehandlar. Søknaden behandlast av teknikk-, miljø- og næring som fattar endeleg vedtak i saka.

Konsesjonsfrihet

Det er konsesjonsfrihet ved erverv av mindre tomter til boliger og fritidshus, samt bebygd eiendom.  Unntaket for bebygd eiendom gjelder kun forutsatt at eiendommen ikkje er større enn 100 dekar, der ikkje meir enn 35 dekar av arealet er fulldyrka eller overflatedyrka jord. Det må også søkes om konsesjon i forbindelse med leierett og annen liknande bruksrett over fast eiendom, med mindre retten er stiftet for høyst 10 år. Søknadsskjema kan lastes ned hos Landbruksdirektoratet eller fås hos landbrukskontoret. Det må følge skjøtet til tinglysing, om ikkje nektas tinglysing.

Betalingssatsar

For behandling av søknader om konsesjon skal det betalast eit behandlingsgebyr.

Skjema og mer informasjon

Skjema for søknad om konsesjon og eigenerklæring om konsesjonsfrihet finn du hos Landbruksdirektoratet. Her finner du også mer utfyllende informasjon.

Meir informasjon om konsesjon og boplikt frå fylkesmannen.

Odel

Informasjon om odel frå:

landbruksdirektoratet.no

advokatenhjelperdeg.no

 

Kontaktinformasjon

Mona Rosvold
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 916 76 017

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL