Gjødsling

For å planlegge og dokumentere gjødsling etter jordas behov, er gjødselplan obligatorisk om du søker produksjonstilskot. Spreiing av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. 

All spreiing av gjødsel skal gjerast i samsvar med gjødselplana og helst så tidleg i vekstsesongen at det blir ein gjenvekst som kan haustast eller beitast.

Lokal forskrift (PDF, 120 kB) seier mellom anna:

  • Frist for spreiing på eng utan nedmolding/nedpløying: 20. september
  • Siste frist for spreiing ved nedmolding/nedpløying innan 18 timar: 31.oktober

NB! Det er ikkje lov å spreie gjødsel på snødekt eller frosen mark.

Verken kommunen eller fylkesmannen kan gi generell utsetting av husdyrgjødsel frå og med 1. november.

Meir informasjon:

Landbruk Nordvest kan utarbeide gjødselplan.

Forskrift om gjødselplanlegging

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav har også krav til spreieareal og gjødseldyreniningar. Hensikta med spreiearealkravet er å tilpasse tilførselen av næringsstoff til plantanes behov og begrense mogelegheitene for avrenning og utvasking av næringsstoff. Det er teke utgangspunkt i eit krav om maksimum 14 kg fosfor pr. 4 dekar. Dette tilsvarar om lag den årlege mengda fosfor som skiljast ut fra ei mjølkeku ( = ein gjødseldyreining, GDE).

Ved nybygg, utviding og utbetring av gjødsellager skal kommunen godkjenne plan før arbeidet kan gjennomførast. Lagringskapasiteten for husdyrgjødsel skal være minimum 8 månader.

Kontaktinformasjon

Mona Rosvold
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 916 76 017

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00