Kapittel 2: Rammer

   Klikk for stort bilde   

Kapitelinndeling

  1. Rammeverk
  2. Plantype og rettsverknad

 

Sentrale lokale rammer

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 – 2026 (20.06.2014) 

«Kulturlandskapet i kommuneplanen» 1993 (PDF, 20 MB)

 

Sentrale regionale rammer

Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi  

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Møre og Romsdal 1994. Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

 

Sentrale nasjonale rammer

Lov om kulturminner (1978) (Kulturminneloven) 

Naturoppsynsloven (1996)

Plan og bygningsloven

Om forvalting av naturens mangfald (Naturmangfaldsloven) (2009)  

Forvalting av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø Rundskriv nr. T-3/00  

NOU 2002.1 Fortid former framtid. Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. 

St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner

Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste — Kulturminnepolitikken

St.meld. nr. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold

 

Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltinga

Prosjekt i regi av Riksantikvaren og Miljøverndepartementet. Føremålet er å skaffe betre oversikt, styrke samarbeidet mellom forvaltningsnivåa og å styrke den kommunale kompetansen på kulturminnefeltet mellom anna gjennom at kommunane lagar eigne kulturminneplanar

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bildeDet kommunale plansystem

 Denne planen blir utarbeidd som ei temaplan. 

Planen vil ikkje gi kartfesta rammer eller retningsliner for framtidig utbygging. Planarbeidet vil såleis ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing, jfr PBL § 4-2.

Planen skal leggast til grunn for kommunal verksemd og vere retningsgivande for kommunen si planlegging. Planen i seg sjølv gir ikkje grunnlag for vern av kulturminne, men kan peike på behov for dette. Tidshorisont for planen er fire år, medan handlingsdelen skal rullerast årleg.