Kontakte helse og omsorg

Helse og omsorg dekkjer mange tenesteområde og har ulike kontaktpunkt for ulike behov.

Her har vi samla ei alfabetisk liste over kontaktpunkt for ulike tenester.

Treng du hjelp til å finne rett teneste?

Koordinerande eining kan hjelpe deg med å:

  • informere deg om din rett som pasient/brukar/pårørande, etter lovverket
  • definere/vurdere ditt behov for nødvendige helse-og omsorgstenester
  • gi deg oversikt over kva for tenester som tilbys i Surnadal kommune

Kontaktpunkt helse og omsorg

Kontaktpunkt helse og omsorg
Teneste Telefonummer
Avlastning 482 03 716
Barnevern 71 65 59 00
Bu og aktivitetstenester 71 66 02 33
Dagsenter for eldre 477 59 348
Ergoterapeut 482 07 149
Fysioterapeut 71 65 82 21
Heimesjukepleie 902 06 398
Praktisk bistand 916 80 432
Helsestasjon 71 65 58 00
Jordmorvakt 476 78 609
Koordinerande eining/Tildeling 482 03 716
Regional kreftkoordinator 930 41 176
Langtidsavdeling 1 481 71 687
Langtidsavdeling 2 481 99 166
Legekontor/fastlege 71 65 78 00
Legevakt 116 117
Miljøretta helsevern 481 77 673
NAV 55 55 33 33
Pedagogisk psykologisk teneste 71 65 78 80
Psykisk helse barn og unge 917 69 241
Sjukeheimen 71 65 82 00
Skjerma avdeling/Kåret 481 72 492
Ungdomskontakt 911 59 310