Rokonkurranse nett

1.september kl.13.00 arrangerer næringsutviklingssamarbeidet mellom Sunndal og Surnadal rokonkurranse og kommunekamp i Svinvika.

Totalforbodet mot bålbrenning er oppheva i Surnadal kommune frå i dag, 06.08.2018.

Minner likevel om det generelle forbodet mot bål og grilling i skog og mark i perioden 15.04. – 15.09.

Totalforbod kan igjen bli innført om veret framover tilseier det, melder Surnadal brannvesen.

 

Surnadal hadde besøk av ein overvettes ivrig Tony Hoskins i juni som skal bidra til ein BBC-dokumentar om Spitfire-flyet som styrta på Nordmarka i 1942. No kjem han tilbake – og håpar å rekonstruere mest muleg av det spesielle flyet.

tørke_NVE

Grunnvasstanden er no låg fleire stader og det ser ikkje ut til å betre seg med det første. Vi ber difor om at alle er bevisste på bruken av drikkevatnet. Lokale vassverk har ansvar for offentleg vassforsyning, og har ansvar for å handtere situasjonen lokalt, for eksempel ved vatningsrestriksjonar.

lyngbrenning tautra 2015

Minner om gjeldande totalforbod og aukande skogbrannfare: Tørke medfører betydeleg auka fare for brann i skog og anna utmark. Difor er det eit generelt forbod mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, påfjellet, på stranda, og ved naturområde som ikkje er innmark. Totalforbodet gjeld framleis i Surnadal kommune inntil kommunen har kunngjort ei oppheving på kommunen sine heimesider.

 

Vindola_Foto Kåre Olerud

Etter at Surnadal og Rindal kommunar i 2011 sendte felles krav om revisjon av konsesjonsvilkåra i Folla-Vindølareguleringa har NVE no kome med ei innstilling til nye vilkår.

Sommarjobb for ungdom 2018 1

Tysdag 19.juni var det informasjonsmøte for årets Sommarjobb - ungdommar.

fiskeforbod_surnadal2

Etter forskriftsendring i 2017 er det forbode å fiske etter laks og sjøaure frå båt i perioden frå og med 15. april til og med 30. september i munningsfredingssoner i Møre og Romsdal.

Fylkesmannen ser behov for å minne om reglane for fiske etter laks og sjøaure i munningsfredingssonene, etter at Statens naturoppsyn har registrert mykje ulovleg aktivitet i dei ulike kommunane. Vi presiserer at det er fiskaren sitt ansvar å oppdatere seg på gjeldande regelverk. Biletet syner fredningssoner i Surnadal kommune. Klikk på biletet for å forstørre.

 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.