Alt om barnehageplass

Under finn du informasjon kring barnehageplass i Surnadal kommune
 

Barnehagar i Surnadal
Bæverfjord barnehage (kommunal)
Bøfjorden barnehage (kommunal)
Bårdshaugen barnehage (privat)
Midtigrenda barnehage (kommunal)
Mo barnehage (kommunal)
Todalen og Stangvik barnehage (kommunal)
Øye og Skei barnehage, avdeling Skei (kommunal)
Øye og Skei barnehage, avdeling Øye (kommunal)

 

Søkje ny barnehageplass

Slik søkjer du

Du loggar deg inn med elektronisk ID via ID-porten.
Her kan du søkje om barnehageplass: https://foresatt.visma.no/surnadal

Den som ønskjer hjelp til utfylling, kan sjå eige informasjonsskriv (PDF, 129 kB) eller ta kontakt (sjå kontaktinformasjon).

Søknadsfrist hovedopptak

Hovedopptaket har søknadsfrist 15. februar.

Kva kostar tilbodet

Prisar

 

 

 

Endring av plass

Endring eller bytte av barnehageplass

Dersom barnet har plass, men du ønskjer å endre opphaldstid, må du søkje om dette på elektronisk skjema.

Her kan du gå inn for å endre plass: https://foresatt.visma.no/surnadal

Dersom barnet  ikkje fekk plass i den barnehagen du sette opp som 1. prioritet, kan du stå på venteliste til plass ved ønska barnehage.

Oppseiing av plass

Slik seier du opp barnehageplassen

 • Barn som er tildelt barnehageplass har plassen fram til barnet startar på skulen.
 • Oppseiingsfristen er 1 månad frå den 1. i månaden etter oppseiing. Dette betyr at det blir kravd full foreldrebetaling i den månaden oppseiinga blir motteken og den påfølgande månaden.
 • For å sleppe å betale ut barnehageåret må ein seie opp plassen før 1. mars og barnet må slutte i barnehagen 1. april
 • Det er ikkje nødvendig å seie opp barnehageplassen når barnet skal starte på skulen.

Når du skal seie opp plassen, går du inn i Føresetteportalen

Barnehageopptak

Kven har rett på plass?

Barn som fyller eit år innan utgangen av august, har rett til plass i august

Barn som fyller eit år i september, oktober eller november har lovfesta rett til plass den månaden dei fyller eit år

Barn som fyller eit år i desember, har rett til plass førstkommande august. Retten til plass følgjer av  Barnehageloven § 16. 

Søknadsfrist

Hovudopptaket skjer om våren, med søknadsfrist 15. februar.

Sikker digital post

Sjekk om du har fått opptaksbrev i Digipost, Altinn eller liknande.

Suppleringsopptak

Det blir elles gjort suppleringsopptak gjennom heile året, og det blir tildelt plass dersom det er ledig kapasitet. Eit barn som er oppteke, er sikra plass fram til skulestart.

Hovudopptaksområda i kommunen

 • Bøfjorden
 • Bæverfjord
 • Mo
 • Stangvik
 • Nedre Surnadal

Barn som bur i Nedre Surnadal skulekrets skal i hovudsak få tilbod om plass i Midtigrenda, Øye og Skei eller Bårdshaugen (privat) barnehagar. Desse barnehagane blir sett på som eitt opptaksområde, og det vil bli tildelt plass i den barnehagen det er ledig plass.

Klage

Ved hovudopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage viss du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerande opptak kan berre søkjarar til barnehagen som har rett til prioritet, klage.

 • Klagefristen er normalt tre veker frå du mottok vedtaket
 • Klagen skal vere skriftleg
 • Klagen sender du til den instansen som har fatta vedtaket.

Meir informasjon om klageretten finn du i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Dersom kommunen finn at barnet ditt skulle fått tilbod om den ønskte plassen, skal det tilbydast første ledige plass etter at barn med lovfesta rett til prioritet har fått tilbod om plass.
Viss du ikkje får medhald går saka vidare til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Her er skjema du kan bruke for å legge inn klage

Vedtekter

Surnadal kommune sine vedtekter for barnehage (PDF, 166 kB)

Barnehagerute - opningsdagar og fridagar

Sommarstengt:

Alle kommunale barnehagar i Surnadal er stengde i vekene 29 og 30, jf. Vedtekter for kommunale barnehagar i Surnadal

Kurs- og planleggingsdagar i barnehagane i 2023

Tilsette i barnehagane har 5 kurs- og planleggingsdagar i året. På desse dagane kan barna få tilbod om ei tilsynsordning i barnehagen. Det vil normalt ikkje vere bemanna med barnehagelærar desse dagane.

 

For 2023 er følgjande dagar sett av til kurs- og planleggingsdagar:

 • 02.01.23: Planleggingsdag
 • 23.06.23: Evalueringsdag
 • 16.08.23: Kursdag
 • 17.08.23: Planleggingsdag
 • 18.08.23: Planleggingsdag
App for føresette i barnehage

Min barnehage foresatt-app har per no desse funksjonane

"Min barnehage foresatt"-appen er ein del av fagsystemet alle barnehagane brukar for å administrere barn/plass/betaling osv.
Foreldreappen er mellom anna ein kommunikasjonskanal mellom foreldre og barnehagen. 

 • Foreldre kan skrive Meldinger til avdelinga og ta imot meldingar frå avdelinga.
 • Foreldre kan legge inn fråvær i appen, ein kan òg legge inn fråvær fram i tid.
 • Foreldre kan gi samtykke i forhold til ulike løyve til å delta på aktivitetar og hendingar.
 • Bhg kan sende ut Beskjedar til heile avdelinga eller heile bhg for å informere om ting.
 • Bhg kan sende ut Dagbok frå dei ulike avdelingane med bilde og kort tekst om det som har gått føre seg.
 • Her kan barnehagene legge inn plan for heile veker i ein kalenderfunksjon.
 • I appen finn du lenke til å søkje om ny plass, endre plass eller seie opp plassen

Om meldingsfunksjonaliteten i appen:

Bruk appen til korte og konkrete beskjedar utan detaljert og utdypande informasjon. Dersom ein har behov for å diskutere problemstillingar eller andre ting kan vi ta det på telefon, via e-post eller ta eit møte.

Alle føresette som er registrert på barnet har anledning til å sende og lese meldingar som går til og frå barnehagen. Det betyr at du som far kan lese det mor skriver og omvendt. Dette uansett om barnet bur saman med ein eller begge foreldra så lenge begge har foreldreansvar.

Korleis laste ned appen?

 • Last ned appen fra Google Play (Android) eller App Store (iPhone). Appen heiter Min Barnehage - foresatt
 • Første gongen du loggar inn i appen, må du logge på med ID-porten (BankID/MinID) og opprette ein personleg pin-kode.
 • Appen kan ikkje brukast før barnehagen har lagt til rette for det.

 Her finn du temahefte til foresattappen

Kontaktinformasjon

Kenneth Bergstad
Oppvekstfagleg rådgjevar
E-post
Mobil 93 06 17 92

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00