10.09.2020: Opphevar forsterka besøksrestriksjonar

I samråd med kommuneoverlege går besøksrutinene tilbake til slik dei var tidlegare i sommar, frå og med 10. september. Dette skriv sjukeheimen: 

Digital brannvernuke - pressemelding

  Mange småbarnsforeldre har ingen plan når brannalarmen går. Når det begynner å brenne står nær halvparten av småbarnsforeldrene uten noen plan for å få barna i sikkerhet, viser ny undersøkelse.

Oppdaterte råd om testing, fråvær og retur jobb og BHG/skule

Folkehelseinstituttet endrar sine anbefalingar og formuleringar knytt til testing, fråvær og retur til jobb, barnehage og skule etter smittesituasjonen. Under finn du ei oversikt over dei viktigaste anbefalingane som gjeld no. 

Sommarlesande surnadalingar

        Det var meir utfordrande å delta i «Sommarles» i år, men surnadalingane likar tydeleg nok utfordringar og heldt leseferdigheitene ved like også denne sommaren.

Nytt frå skatteetaten: Overtek skatteoppkrevjar-oppgåver

Skatteetaten overtek ansvaret for kommunale skatteoppkrevjar-oppgåver frå 1. november.

Kulturinformasjon

            Under finn du opplysningar om tilskotsordningar (medrekna spelemidlar) som kan vere nyttige både for lag og privatpersonar i Surnadal – samt informasjon om bibliotek og Gåte-konsert.

Stikk UT! maraton 2020

Nye og gamle Stikk UT!-deltakarar blir inviterte med på Stikk UT! maraton i Friluftslivets veke. Kor mange turar klarar vi å gå i perioden 5. - 13. september? Og kven stikk av med dei flotte premiane?

26.08.2020: Kommuneoverlegen med råd om å ikkje utsette skulebarn og ungdom for unødvendig smitterisiko

Kommuneoverlegen med råd til skulane om å ikkje imøtekomme søknadar om skulefri eller permisjonar for reise til sentrale Østland inntil vidare. 

Når skal barn før fylte 10 år ikkje møte i BHG, SFO eller skulen ?

Det er ikkje lett å skilje mellom vanlege symptom på forkjølelse, influensa og koronavirus. Difor er det så viktig å få avklart oppståtte luftvegssymptom og at vi praktiserer felles reglar for oppmøte i barnehage/SFO og skule i tråd med nasjonale råd.

19.08.2020: Ingen påvist smitte ved Vaksenopplæring og integrering – veit enno ikkje kor smitten kom frå

Kommunen fann grunn til å stenge vaksenopplæringstilbodet ein kort periode som eit førebyggande tiltak. Seinare testing og smittesporing har avkrefta aktiv smitte ved eininga Vaksenopplæring og integrering.