MOT som universalverktøy 24/7

  korleis du kan bidra til eit varmare og tryggare samfunn

– for leiarar i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte vaksne og tilsette i kommunen som arbeider med barn og unge.

Dato   : Tirsdag 06.mars

Tid       : Kl. 18.00-20.00

Stad    : Surnadal ungdomsskule - kantina

 

Da er det klart for Stikk UT! ski også i Todalen!

Gjeld søknadar om

 • Tilskot frå kommunalt landbruksfond
 • Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm
 • Tilskot til drenering/grøfting.

Retningsliner og søknadsskjema finn du på kommunen si nettside, eller ved å kontakte kommunen si landbruksforvaltning på tlf 71 65 58 00.

Søknadsskjema og informasjon finn du òg på www.landbruksdirektoratet.no

Søknaden skal sendast til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal, eller til post@surnadal.kommune.no

Søknadsfrist 15.mars

 

 

Rekneskap 2017 for Surnadal kommune viser eit netto driftsresultat på NOK 7,8 mill., og eit rekneskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på NOK 6,4 mill.

Det gode resultatet kjem av god og nøktern drift i avdelingane, god skatteinngang og ekstra statlege inntekter til integrasjon og tilskot til ressurskrevjande brukarar.

Symjehall

Opningstider i vinterferien:

Tysdag

 • Familiebading kl. 15.00-18.00

Onsdag

 • Babysymjing kl. 16.00-17.15
 • Helsesport kl.17.30-19.00
 • Revmatikerforeninga kl 19.00-20.00

Torsdag

 • Familiebading kl. 15.00-18.00

Billettprisar:

 • Barn kr 30,-
 • Vaksne kr 50,-
 • Depositum skåp kr. 20,-

 

Symjehallen tlf. 489 92 483

12.02.2018. kl. 12:00  Hovudutval for helse og omsorg

13.02.2018. kl. 09:00  Kommunestyret

Følg møtet i kommunestyret på kommune-TV.

Frå hausten 2018 tilbys desentralisert 3 årig Bachelorprogram i sjukepleie. Søknadsfrist 15. april.

06.02.18 kl. 09.00  Formannskapet                                                Sjå sakliste

07.02.18 kl. 09.00  Hovudutval for oppvekst                               Sjå sakliste

07.02.18 kl. 09.00  Hovudutval for teknikk, miljø og næring   Sjå sakliste

 

I Surnadal er det sett av tid til vaksinasjon desse dagane:

 • Måndag 26. februar 13:00 - 15:00
 • Måndag 19. mars 13:00 - 15:00
 • Måndag 7. mai 13:00 - 15:00.

Stad: Surnadal helsestasjon, tlf. 71 65 58 80.