Symjehall og gymsal kveldsstengt i veke 10.

Symjehallen og gymsalen ved ungdomsskulen vil halde stengt i veke 10, dvs 5-10 mars. Unnateke er onsdag 7. mars, som vil ha vanleg opningstid.

Invitasjon MOT som universalverktøy

 MOT som universalverktøy 24/7   korleis du kan bidra til eit varmare og tryggare samfunn – for leiarar i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte vaksne og tilsette i kommunen som arbeider med barn og unge. Dato   : Tirsdag 06.mars Tid       : Kl. 18.00-20.00 Stad    : Surnadal ungdomsskule - kantina Invitasjon MOT (PDF, 293 kB)  

Stikk Ut! ski

Da er det klart for Stikk UT! ski også i Todalen!

Landbruksfond, SMIL-midlar og Drenering/grøfting

Gjeld søknadar om Tilskot frå kommunalt landbruksfond Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm Tilskot til drenering/grøfting. Retningsliner og søknadsskjema finn du på kommunen si nettside, eller ved å kontakte kommunen si landbruksforvaltning på tlf 71 65 58 00. Søknadsskjema og informasjon finn du òg på www.landbruksdirektoratet.no Søknaden skal sendast til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal, eller til post@surnadal.kommune.no Søknadsfrist 15.mars    

Rekneskap 2017 med notar

Rekneskap 2017 for Surnadal kommune viser eit netto driftsresultat på NOK 7,8 mill., og eit rekneskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på NOK 6,4 mill. Det gode resultatet kjem av god og nøktern drift i avdelingane, god skatteinngang og ekstra statlege inntekter til integrasjon og tilskot til ressurskrevjande brukarar.

Vegen ved Falla er opna

     

Symjehallen i vinterferieveka (20.-23. feb.)

Opningstider i vinterferien: Tysdag Familiebading kl. 15.00-18.00 Onsdag Babysymjing kl. 16.00-17.15 Helsesport kl.17.30-19.00 Revmatikerforeninga kl 19.00-20.00 Torsdag Familiebading kl. 15.00-18.00 Billettprisar: Barn kr 30,- Vaksne kr 50,- Depositum skåp kr. 20,-   Symjehallen tlf. 489 92 483

Politiske møte - veke 6

12.02.2018. kl. 12:00   Hovudutval for helse og omsorg 13.02.2018. kl. 09:00  Kommunestyret .  Følg møtet i kommunestyret på kommune-TV .

Svømmehall

 

Tilbod om desentralisert sjukepleiarutdanning

Frå hausten 2018 tilbys desentralisert 3 årig Bachelor program i sjukepleie.  Søknadsfrist 15. april.