Kapittel 2; Industri/sekundærnæring

Klikk for stort bildeIndustriområdet 

Innhald

Industri/sekundærnæring

Industri er ei generell nemning for næringsverksemd som består i handsaming av råstoff eller råvarer. Omgrepet blir bruka oftast om framstilling og produksjon av varer. I denne plana tek vi også med transport og anleggsverksemd i dette kapittelet. Dermed er omgrepet sekundærnæring  meir korrekt. Sekundærnæring er næringsliv der varer blir heilt eller delvis produsert ved å omgjere råvarer frå jord- og skogbruk. Næringsgruppa omfattar bergverk, vareproduserande industri, vatn og kraftverk, raffinering av olje, og bygg og anlegg. Her inngår dermed nokre av dei store og toneangivande verksemdene vi har i Surnadal, slik som Pipelife Norge, Talgø MøreTre, Svorka og Surnadal Transport.

Som ein kan sjå av statistikken nedanfor, utgjer sekundærnæringa ca. 25% av næringsverksemda i Surnadal og sysselsett i overkant av 700 personar. Dette i all hovudsak innafor privat sektor.

Klikk for stort bilde 

Klikk for stort bilde 

Det har vore stor vekst og oppløftande tal for sekundærnæringa i Surnadal dei siste åra. Sysselsetting innafor området har auka med over 100 sysselsette dei siste 6-7 åra (ref. SSB), tilsvarande ca. 15%. Ser ein på utviklinga av sysselsette totalt i Surnadal i den same perioden, er denne på berre 1%. Sekundærnæringa har såleis ein sterk vekstfaktor.

I næringsplana vil ein derfor legge til rette for at denne veksten skal halde fram. Med Surnadal sin ambisjon om å stå fram som ein berekraftskommune, bør kommunen bidra med å legge ekstra godt til rette for såkalla “grøne” arbeidsplassar.

Ein  fersk rapport frå Menon Economics (2020), viser eit enormt potensiale for nye, grøne arbeidsplassar i Norge. I eit scenario der Norge omstiller seg på ein måte som gjer at vi når måla i Parisavtalen, vil fire næringar kunne skape opptil 80.000 nye arbeidsplassar i løpet av dei neste 15 åra: fornybar energi,  maritim næring, prosessindustrien og sjømatnæringa. Med vår mangeårige utviklingskultur og erfaring innafor skog- og treindustrien har Surnadal gode føresetnader for å ta del i det grøne skiftet og skape nye, grøne arbeidsplassar.

Mål og strategiar

Mål

 • Oppretthalde veksten av sysselsettinga og utviklingsfokuset blant sekundærnæringa
 • Oppnå betre samarbeid mellom bedrifter og i nettverk innan industrien
 • Auke graden av digitalisering, robotisering og effektivisering innanfor industrien
 • Auke eksporten av varer og tenester frå bedriftene i kommunen med 10% 
 • Redusere utsleppa av klimagassar i neste 4-årsperiode
 • Arbeide for at bransjen har sirkulærøkonomi som eit mål for utvikling og vekst 

Strategiar

 • Bidra til at bedriftene får gjennomført digitalisering og robotisering av industriproduksjonen
 • Legge til rette for fleire kvinner i industrien
 • Bidra med tiltak som kan redusere sjukefråverat i verksemdene.
 • Bidra til kompetanseheving og kompetent rekruttering
 • Nok areal og gode logistikkløysingar
 • Bidra til å skaffe næringa langsiktige og forutsigbare rammevilkår 
 • Bidra til enda betre samarbeid og kompetanseutveksling mellom skule/kompetanseinstitusjonar og næringsliv.

Berekraftsvurdering

Klikk for stort bildeVekst og utvikling innanfor sekundærnæringane vil oppretthalde arbeidsplassar, som er positivt viss dette kan skje via kompetanseheving og bruk av ny teknologi. Særleg innafor skog- og treindustrien er det mulegheiter for produkt som har lågt klimafotavtrykk. Fokus på å tilsette fleire kvinner i desse næringane og redusert sjukefråvær vil styrke det sosiale aspektet av arbeidslivet. Nedbygging av natur er i dag hovudtrusselen mot tap av naturmangfald. Utviding av areal til industri kan derfor ha negativ innverknad på berekraftsmål nr. 15 om å ivareta liv på land.

Innspel frå politikarar og næringsliv

Klikk for stort bildeformannskapet 

Klikk for stort bildeNæringslivet