Totalforbod mot bålbrenning oppheva

Totalforbodet mot bålbrenning er oppheva i Surnadal kommune frå i dag, 06.08.2018. Minner likevel om det generelle forbodet mot bål og grilling i skog og mark i perioden 15.04. – 15.09. Totalforbod kan igjen bli innført om veret framover tilseier det, melder Surnadal brannvesen.  

Spitfireflyet skal «rekonstruerast»

Surnadal hadde besøk av ein overvettes ivrig Tony Hoskins i juni som skal bidra til ein BBC-dokumentar om Spitfire-flyet som styrta på Nordmarka i 1942. No kjem han tilbake – og håpar å rekonstruere mest muleg av det spesielle flyet.

Bruk vatn med måte

  Grunnvasstanden er no låg fleire stader og det ser ikkje ut til å betre seg med det første. Vi ber difor om at alle er bevisste på bruken av drikkevatnet. Lokale vassverk har ansvar for offentleg vassforsyning, og har ansvar for å handtere situasjonen lokalt, for eksempel ved vatningsrestriksjonar.  

Framleis totalforbod mot bruk av open eld i Surnadal kommune

Minner om gjeldande totalforbod og aukande skogbrannfare: Tørke medfører betydeleg auka fare for brann i skog og anna utmark. Difor er det eit generelt forbod mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, påfjellet, på stranda, og ved naturområde som ikkje er innmark. Totalforbodet gjeld framleis i Surnadal kommune inntil kommunen har kunngjort ei oppheving på kommunen sine heimesider.  

NVE si innstilling til revisjon av konsesjonsvilkåra i Folla-Vindølareguleringa

Etter at Surnadal og Rindal kommunar i 2011 sendte felles krav om revisjon av konsesjonsvilkåra i Folla-Vindølareguleringa har NVE no kome med ei innstilling til nye vilkår.

Sommarjobb for ungdom 2018

Tysdag 19.juni var det informasjonsmøte for årets Sommarjobb - ungdommar.

Reglar om fiske etter laks og sjøaure ved utløp av vassdrag (munnings- fredingssone)

    Etter forskriftsendring i 2017 er det forbode å fiske etter laks og sjøaure frå båt i perioden frå og med 15. april til og med 30. september i munningsfredingssoner i Møre og Romsdal. Fylkesmannen ser behov for å minne om reglane for fiske etter laks og sjøaure i munningsfredingssonene, etter at Statens naturoppsyn har registrert mykje ulovleg aktivitet i dei ulike kommunane. Vi presiserer at det er fiskaren sitt ansvar å oppdatere seg på gjeldande regelverk. Biletet syner fredningssoner i Surnadal kommune. Klikk på biletet for å forstørre.    

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Kavlveg og tursti på Eidet

Totalforbud mot bruk av open eld i Nordmøre og Romsdal

Skogbrannindeksen varslar om stor lokal skogbrannfare i regionen og varselet for dei neste dagane tilseier at faren vedvarer og vil øke ytterlegare. Brannsjefene i Nordmøre og Romsdal innfører derfor eit midlertidig totalforbud mot bruk av open eld utandørs.