Innhald, søk her etter heile planinnhaldet også vedlegga

vitenskapsmuseet - Klikk for stort bildeLerretsdraperi frå Surnadal

Kapitel 1: Målsettingar

 • Mål med planen
 • Strategiar

Kapitel 2: Rammer

 • Rammeverk
 • Plantype og rettsverknad

 

Kapitel 3: Aktørar og verkemiddel i kulturminneforvaltninga

 • Statleg mynde og ansvar
 • Fylkeskommunen sitt mynde og ansvar
 • Surnadal kommune sitt ansvar
 • Musea sitt ansvar
 • Dei frivillige organisasjonane
 • Eigarar av kulturminne
 • Verkemiddel
  • Juridiske verkemiddel
  • Økonomiske verkemiddel
  • Rådgjeving

Kapitel 4: Kulturhistorisk utviklng i Surnadal

 • Eldre steinalder (9000 - 3200 f.Kr.) 
 • Yngre steinalder (3200 - 1800 f.Kr.) 
 • Bronsealder (1800-500 f.Kr.) 
 • Jarnalder (500 f.Kr.-1000 e.Kr.) 
 • Mellomalder(1050-1537 e.Kr.) 
 • Nyare tid(1537-1945) 
 • Samtid (1945-dd) 
 • Status per 2020 
 • Konklusjon

Kapitel 5: Kulturminne og kulturmiljø, verdsetting og prioritering

 • Bevaring
 • Kunnskapsverdi
 • Opplevingsverdi
 • Bruksverdi
 • Kulturminne med formelt vern i Surnadal av nasjonal verdi 
 • Kulturminne  og kulturmiljø av regional verdi i Surnadal 
 • Prioriterte kulturminne  og kulturmiljø i Surnadal av lokal verdi

Kapitel 6: Status og mulegheiter

 • Formidling
 • Verdsvev og appar
 • Skilting
 • Kulturstiar
 • Museum
 • Barn og ungdom
 • Involvering, formidling og lokal innsats
 • Næringsliv og turisme, formidling og verdiskaping

Kapitel 7: Handlingsprogram

 • Om Handlingsprogrammet
 • Mål
 • Strategiar
 • Tiltak
  • Handlingsdel for neste 4 års periode (2021 - 2025) prioritet 2021

 

Vedlegg:

Vedlegg 1: Kulturmiljø av nasjonal og regional verdi i Surnadal, oversiktskart

 • Kva er eit kulturmiljø og kvifor er det viktig i denne planen.
 • Kulturmiljø av nasjonal verdi i Surnadal
  • Kavlveg
  • Torvik naustmiljø
  • Jarnvinningsanlegg ved Gråsjøen
  • kokegrop på Kvande
  • Kyrkjestad på Skei
  • Lånna på Ranes
  • Nerlånna, Skrivarstua og Sjefsgarden på Kvande
  • Dreierstua på Åsskard
  • Stangvik kyrkje og prestegard
  • Øye kulturmiljø (Kyrkje og prestegard)
 • Kulturmiljø av regional verdi i Surnadal
  • Surnadalsøra (vedtaksverna gjennom plan og bygningsloven)
  • Kunstnarheimen Kleiva
  • Kvande Strandstad
  • Nordmarka kulturmiljø
  • Ranessetra
  • Stangvik kulturmiljø
  • Svinvik gard og arboret
  • Todalshytta
  • Todalsøra
  • Utmarksmiljøer med fokus på tvillingløer
  • Dalahaugen husmannsplass
  • Historiske vegfar på Kårvatn/Trollheimen

Vedlegg 2: Oversiktskart Surnadal

 

Vedlegg 3: Definisjonar, verdisetting av kulturminne og kulturmiljø, litteratur og kjelder

 • Kva er eit kultuminne
  • Fornminne
  • Nyare tids kulturminne
  • Lause kulturminne
  • Immatrielle kulturminne
 • Verdisetting av kulturminne og kulturmiljø
  • Kunnskaps- og kjeldeverdi
  • Opplevingsverdi
  • Forsterkande, overbyggande føresetnadaer
  • Bruksverdi
 • Grunnlag for prioriteringar
 • Register
  • Askeladden
  • SEFRAK
  • Kulturminnesøk
  • Kulturminneatlas
  • Miljøstatus
  • Unimus
  • Andre relevante nettsider
 • Litteratur og kjelder

Vedlegg 4: Kulturmiljø av lokal verdi i Surnadal

 

Vedlegg 5:  Immateriell kulturminner

 1. Årneshula
 2. Båtgrava ved Mo kirke i Surnadal
 3. Jotul-Laanna - Ei hule ved Sogge i Surnadal
 4. Lindeman den Store
 5. Ord til gangs 

Vedlegg 6: Nyttig informasjon for eigarar av kulturminne

 • Eigarar av kulturminne
 • Grunneigarar av omsynssoner for kulturmiljø
 • Eigarar av hus/grunn i soner verna etter PLB
 • Økonomiske verkemiddel og tilskotsordningar

Vedlegg 7: Kulturlandskap

 

Vedlegg 8: Forholdet mellom planen og FNs bærekraftsmål

 

Vedlegg 9: Nyttig informasjon for saksbehandlere (ikke publisert enda)

 

Vedlegg 10: pdf dokument av planen (bør ikkje skrivast ut) - blir lagt inn når planen er vedtatt